Artikel 1: Algemeen

Sensato Contentcreatie, gevestigd op de Esdoornlaan 39 in 3050 Oud-Heverlee, is een Commanditaire Vennootschap (BE0660 597 813). Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle prestaties en leveringen van Sensato Contentcreatie en worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de klant als gekend en aanvaard beschouwd. Zij maken derhalve integraal deel uit van onze overeenkomsten en hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Sensato Contentcreatie is enkel gebonden tot uitvoering na schriftelijke aanvaarding van een opdracht. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden overeenkomsten voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen ten minste één maand voor de afloop van een termijn een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij verstuurd, waarin zij haar wil te kennen geeft om de overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen uit offertes van Sensato Contentcreatie zijn enkel bindend wanneer uitdrukkelijk aangegeven dat ze definitief zijn. Definitieve prijzen in offertes opgegeven kennen een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen. De prijzen kunnen altijd door Sensato Contentcreatie gewijzigd worden bij verandering van de samenstellende kostprijselementen. Alle prijzen zijn netto prijzen in euro, exclusief btw en exclusief alle lasten, kosten, belastingen, …, tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Levertermijnen van Sensato Contentcreatie zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft geen recht op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Eveneens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van elk onbetaald bedrag, met een minimum van 50,00 euro, als conventionele schadevergoeding.

Artikel 5: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden producten, diensten of faciliteiten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Sensato Contentcreatie of derden. De klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en / of inbreukmakende gegevens of informatie aanwezig zijn op infrastructuur ter beschikking gesteld door Sensato Contentcreatie. Op eerste verzoek zal de klant Sensato Contentcreatie hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Sensato Contentcreatie die hiermee verband houdt.

Artikel 6: Materiaal geleverd door klant

In het geval de klant materiaal (zoals vb. teksten, foto’s, …) ter beschikking stelt van Sensato Contentcreatie, moet de klant dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van het materiaal dit vereist, en in de lokalen van Sensato Contentcreatie. Alle moeilijkheden of vertragingen die veroorzaakt zijn door het geleverde materiaal, leiden tot overeenkomstige verlenging van de leveringstermijnen. Bijkomende kosten die door deze moeilijkheden of vertragingen werden veroorzaakt, kunnen worden doorgerekend aan de klant.

De klant garandeert over alle gebruiksrechten op het geleverde materiaal te beschikken, inclusief intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart Sensato Contentcreatie integraal voor enige aanspraak ter zake van derden.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

Sensato Contentcreatie behoudt de intellectuele rechten op het door haar geleverde werk zolang haar facturen niet volledig, i.e. in hoofdsom, intresten en kosten, door de klant werden voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

In geen geval is Sensato Contentcreatie aansprakelijk voor enige immateriële schade geleden door de klant zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, vorderingen van derden, communicatiekosten, personeelskosten en advocatenkosten. De aansprakelijkheid van Sensato Contentcreatie is alleszins beperkt tot het bedrag dat Sensato Contentcreatie en de klant overeengekomen zijn voor het werk.

Artikel 9: Contractbreuk

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de diensten in ontvangst te nemen of de betalingstermijnen niet respecteert, heeft Sensato Contentcreatie het recht om de nakoming van het contract te eisen of de gehele ontbinding ervan, zonder oplevering van de reeds ontwikkelde goederen of diensten of restitutie van reeds betaalde bedragen.

De schade door Sensato Contentcreatie geleden, beloopt minimaal 50% der waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat Sensato Contentcreatie door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. Sensato Contentcreatie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een gerechtelijk concordaat of uitstel (surseance) van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement zou verkeren,of bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.

Artikel 10: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Sensato Contentcreatie voortvloeien voor de klant, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel aan derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sensato Contentcreatie.

Indien een bepaling van een met Sensato Contentcreatie gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig schriftelijk door de klant aan Sensato Contentcreatie worden meegedeeld.

Elke contactname, offerte-aanvraag of samenwerking in ruimste zin impliceert dat de klant naast de algemene voorwaarden ook akkoord gaat met de privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer van Sensato Contentcreatie.

Artikel 11: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

De offertes aan, bestellingen van en overeenkomsten met (potentiële) klanten van sensato worden beheerst door Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die ontstaan naar aanleiding van of in verband met offertes aan, bestellingen van en overeenkomsten met (potentiële) klanten van Sensato Contentcreatie.

Privacyverklaring

1 Waarom deze Privacyverklaring?

Sensato Contentcreatie hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Sensato Contentcreatie u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Sensato Contentcreatie.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Sensato Contentcreatie.

2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website https://www.sensato.be is een initiatief van:

Sensato
Esdoornlaan 30
3050 Oud-Heverlee
BTW: BE 0660 597 813

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sensato Contentcreatie verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Sensato Contentcreatie:

 • Identificatiegegevens

4 Wij gebruiken cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van Sensato Contentcreatie wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6 Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Sensato Contentcreatie verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Sensato Contentcreatie onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage / rectificatie / wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Sensato Contentcreatie uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Sensato Contentcreatie uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Sensato Contentcreatie hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@sensato.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Sensato Contentcreatie. Sensato Contentcreatie zal hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Sensato Contentcreatie beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Sensato Contentcreatie nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Sensato Contentcreatie de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Sensato Contentcreatie nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Sensato Contentcreatie staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Sensato Contentcreatie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Sensato Contentcreatie hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@sensato.be.  

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Sensato Contentcreatie verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Sensato Contentcreatie hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@sensato.be.  

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sensato Contentcreatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Sensato Contentcreatie hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@sensato.be.  

Cookieverklaring

1 Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Sensato Contentcreatie is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2 Doel en nut van cookies

Sensato Contentcreatie wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Sensato Contentcreatie gebruikt. Door het de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Sensato Contentcreatie om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het de website van Sensato Contentcreatie wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Sensato Contentcreatie geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

3 Soorten cookies gebruikt door Sensato Contentcreatie

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • Functionele cookies:
   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies:
   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • Targeting / advertising cookies:
   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

4 Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in de Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via info@sensato.be.